תנאי שימוש באתר

 

ברוכים הבאים לאתר אינבנטק (להלן: "האתר") מבית היי-סנטר – מרכז ליזמות עסקית טכנולוגית בחיפה בע"מ (להלן: "המפעילה"). התנאים הבאים מסדירים את מערכת היחסים בין כל אדם הגולש באתר, לרבות גולשים מנויים או אשר עתידים להיות מנויים לשירותים הניתנים באתר (להלן: "המשתמש"), לבין המפעילה, בכל הנוגע לשירותים המוצעים באתר, המידע, והתכנים המופיעים בו.

תנאי השימוש נערכו בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

כניסה לאתר, וכן שימוש בכל אחד משירותי האתר, בין אם בתשלום ובין אם לאו, כפופים לתנאים המפורטים להלן. כניסת המשתמש לאתר מהווה בבחינת אישור מאת המשתמש כי קרא את כל תנאי ההסכם המפורטים להלן, כי נתן את הסכמתו לתנאי שימוש אלה (כפי שעשויים להשתנות מעת לעת) וכי הינו מחויב לפעול על פיהם. אנא עיין היטב בתנאים אלה.

אם אינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בשירותי האתר והנך מתבקש אפוא שלא לעשות בהם שימוש.

1. התכנים והשירותים הניתנים באתר

1.1. האתר כולל מידע אודות פעילות המפעילה ותכניותיה באמצעות שירותי התמיכה הניתנים על ידה לחברות סטארטאפ ישראליים הפעילים בעיר חיפה (להלן: "המידע" "תכניות" בהתאמה), ומתן אפשרות ליזמים להירשם לתכניות ("השירותים").

1.2. הרשמתיזמיםלתכניתתבוצעבאתראךהתקשרותסופיתעםהמפעילהתבוצעעלפיהסכםמפורט אשר ייערך בין המשתמש לבין המפעילה.

1.3. המפעילה רשאית לשנות את התכנים, השירותים ואת תנאי השימוש, להוסיף ולגרוע מהם על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין אם אלה הועלו על ידה ובין אם על ידי צד שלישי, וללא התחייבות למתן
הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל שינוי כאמור, יחייב אותך עם המשך שימושך באתר ו/או בשירותים. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכים לשינויים, כולם או חלקם, אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים.

1.4. מובהר,כיאיןבמידעהמוצגבאתר,משוםהמלצהו/אותחליףלייעוץמקצועיובכללזהמשפטיו/או עסקי ביחס להרשמה לתכניות ולהוראות הדין הרלוונטיות להתקשרויות המשתמש עם המפעילה, ובאופן כללי ביחס לשימוש בשירותים הניתנים במסגרת האתר, ואין להסתמך על האמור באתר, לרבות במידע, מבלי להיוועץ עם גורם מקצועי העוסק בתחום הרלוונטי להחלטה או לפעולה אותה מעוניין המשתמש לבצע בהסתמך על המידע שיתקבל אצלו.

2. המידע

2.1. כלהמידעהמצויבאתרהינולצרכיהמחשהותיאורבלבד.המפעילהאינהנושאתבאחריותכלשהי לנכונותו, לעדכניותו או למהימנותו של המידע. כאמור, המידע המופיע באתר עשוי להיערך (באופן טכני בלבד) לצורך הכללתו באתר. יובהר כי ככל שישנה סתירה בין המידע כפי שהוא מופיע בהסכם המפורט עם המפעילה לבין המידע המופיע באתר, הרי שהמידע המופיע בהסכם המפורט הוא העדכני והנכון.

2.2. המידע נמסר כמות שהוא (AS-IS),ללא התחייבות כי הוא יכלול נתונים מסוימים וללא התחייבות כי הוא מתאים לצרכי ומטרות המשתמש. השימוש במידע הינו על אחריותו של המשתמש בלבד.

2.3. כמו כן, המידע אינו מהווה המלצה או ייעוץ לנקוט ולחילופין להימנע מדרך פעולה מסוימת ואינו כולל מסקנות או פרשנויות של המידע הכלול בו ו/או של התאמתו למטרה מסוימת. המפעילה מוסרת את המידע למשתמש ולשימושו הפרטי על פי שיקול דעתו ובהתאם לצרכים אותם הגדיר לעצמו. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מתחייב כלפי המפעילה לעשות שימוש במידע בתום לב, ובהתאם לאמור בכל דין. המפעילה לא תהיה אחראית לשימוש שלא כדין במידע והאחריות הבלעדית תהא של המשתמש.

2.4. זכויות הקניין הרוחני הנוגעים למידע, בכלל זה עיצובו ואופן הצגת המידע, הינן של המפעילה ושמורות לה באופן בלעדי. העברת המידע למשתמש אינה מקנה בו זכויות, למעט זכות שימוש פרטי כאמור לעיל. אין למסור, לפרסם, להעתיק, להעביר או להציג את המידע כולו, חלקו או נתונים ממנו, לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

1

מ185 / 3 – 308068

22

2.5. המפעילה אינה אחראית לכל נזק,ישיר או עקיף, או לכל הוצאה, הפסד, או אובדן, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי עקב מסירת המידע למשתמש, כמו גם הנתונים הכלולים בו (לרבות נכונותם, מהימנותם ועדכניותם), השימוש במידע והסתמכות על המידע האגור בו, וכן אי מסירת המידע במועד הרצוי ללקוח או בכלל.

2.6. בהתאם, לא יוכל המשתמש להעלות טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי המפעילה ו/או האתר בגין אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה או בקשר עם התכנים המופיעים במידע ובכלל זה, מהסתמכות על תכנים אלה ו/או מפעולה שננקטה או שלא ננקטה בגינם.

2.7. במידה שיתגלו אי-דיוקים ו/או ליקויים במידע אשר מופיע באתר, אנא הודע על כך למפעילה בכתובת הדוא"ל :[email protected]

2.8. מבלי לגרוע מהאמור, ככל שעל אף האמור ייפסק בבית משפט מוסמך כי המפעילה אחראית לנזק הנובע מהשימוש במידע הכלול במידע, או בכל מידע אחר המצוי באתר, מוסכם כי הפיצוי בגין כלל הנזקים לעניין זה לא יעלה על התמורה אותה שילם המשתמש למפעילה עבור שירותיה וכי בכל מקרה יהיה עליו לשפותה בגין ההפרש, ככל שיהיה כזה.

3. מדיניות שמירה על פרטיות

3.1. חלק מהשירותים באתר עשויים להיות טעונים הרשמה או כרוכים בהשארת פרטיו של המשתמש. במסגרת ההרשמה או השארת הפרטים כאמור, הנך עשוי להידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ועוד. המפעילה מתחייבת לעשות שימוש במידע
הנמסר לה על ידיך על פי בתנאי שימוש אלה ועל פי מדיניות הפרטיות של המפעילה המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה, והכל בכפוף לכל דין. למען הסר ספק, מובהר, כי המפעילה עשויה לשתף את הפרטים האישיים של המשתמש עם חברות בנות וארגונים נלווים למפעילה לצורך מתן שירותים דומים לשירותי המפעילה למשתמשים.

3.2. לצפייה במדיניות הפרטיות של החברה, לחץ כאן.

4. בעלות וזכויות

4.1. כל זכויות הבעלות, לרבות אך מבלי לגרוע זכויות קניין רוחני, והזכויות המוסריות, בין אם רשומות ובין אם לאו, לרבות אך לא רק, באתר, בדפים המקוונים הכלולים בו והמידע המפורט בו, לרבות הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, סימני מסחר, לוגואים, עיצוב האתר, טקסט, איורים, גרפיקה, צלילים, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות וכל צורת המחשה אחרת הכלולה באתר (להלן: "הידע") הינם רכושה הבלעדי של המפעילה, והם מוגנים, בין היתר, באמצעות דיני הקניין הרוחני, לרבות לעניין סימני מסחר וזכויות יוצרים של מדינת ישראל.

4.2. למשתמש שמורה הזכות לשימוש פרטי והוגן בלבד בשירותים ובתכנים השונים המוצעים באתר. שימוש מסחרי ו/או עסקי הינו אסור. למען הסר ספק, מובהר כי למשתמש לא יהיו כל זכויות בעלות על המידע או הידע המצוי באתר. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

4.3. על אף האמור, יתכן כי האתר יכלול לעיתים, גם יישומים, כלים ותכנים (לרבות לוגואים וסימני מסחר) שחלקם בבעלות צדדים שלישיים ושימוש בניגוד לתנאי שימוש אלה לעיל ולהלן עלול להוות גם הפרת זכות יוצרים ו/או זכות אחרת של אותם צדדים שלישיים.

4.4. איןלהפיץ ו/או להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן המידע או הידע בין בגבולות ישראל ובין מחוץ להן, בין אם באתר אינטרנט ו/או בדוא"ל ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי אחר ו/או בכל דרך אחרת, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מאת המפעילה.

5. נוהל מתן הודעה והסרה

אם הנך סבור, כי תכנים שפורסמו באתר הינם תכנים פוגעניים/מפרים זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני, או כי האתר מכיל קישורים/הפניות לאתרים בעלי תוכן כאמור, אנא פנה באופן מידי למפעילה באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected] וציין את הפרטים הבאים: מהות הפגיעה/ההפרה, לינק (קישורית) לעמוד הרלבנטי באתר ודרכי יצירת קשר עמך. המפעילה תערוך בדיקה של הנושא ותיצור עמך קשר ככל שיידרש מידע נוסף.

6. סמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתנאי שימוש אלה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

33

7. תיקון תנאי השימוש

המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי שימוש אלה. על המשתמש להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש של האתר.

הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי ההסכם המפורטים לעיל. הנני נותן בזאת את הסכמתי המלאה לכל האמור בתנאי הסכם זה, ומצהיר בזאת כי השימוש במידע באתר על-ידי יתבצע בהתאם לתנאים כאמור.

עדכון אחרון: 21.02.2021