הרשמה לתכנית
נא לצרף One Pager*

תהליך מיון וקבלה:

1

מילוי טופס
ראשוני

2

בחינת בקשה
ראשונית

3

מילוי טופס
מורחב

4

הצגת המיזם
לצוות התכנית

5

הצגת המיזם
לוועדת קבלה

♦ חברות המבקשות להתקבל לתוכנית מתחייבות לפעול עפ"י נהלי התוכנית ולאשר את הסכם הקבלה לתוכנית.
♦ נהלי התוכנית והסכם הקבלה הינם גנריים ולא ניתנים לשינוי
♦ לשאלות ניתן לפנות בכתובת: info@in-ventech.co.il